2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2015-05 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2015-07 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2015-11 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2015-12 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2016-02 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00
Download Verkehrszählstellen Hamburg 2017-01 (GML)
@de
2021-06-27T19:25:24.085000+00:00