Những danh-ngôn của Abraham Lincoln : một tuyển-tập những văn-kiện và danh-ngôn của một bậc vĩ-nhân Mỹ
Những danh-ngôn của Abraham Lincoln : một tuyển-tập những văn-kiện và danh-ngôn của một bậc vĩ-nhân Mỹ