Hoshino Gakki
Hoshino Gakki Co., Ltd. (星野楽器株式会社 Hoshino Gakki Kabushiki gaisha, lit. Hoshino Musical Instruments) is a Japanese manufacturer of musical instruments. It is the owner of the Ibanez guitar and Tama drum brand names.
Hoshino Gakki
Hoshino Gakki Co., Ltd. (星野楽器株式会社 Hoshino Gakki Kabushiki gaisha, lit. Hoshino Musical Instruments) is a Japanese manufacturer of musical instruments. It is the owner of the Ibanez guitar and Tama drum brand names.